GOPS
w Starych Babicach
ul. Rynek 21
05-082 Stare Babice
tel./fax. 22 722 90 11


gops@stare-babice.waw.pl

| Start | Aktualności | Promocja zdrowia | Galerie | Kontakt |
Dzisiaj jest wtorek 22 października 2019 r. imieniny Celiny, Hilarego, Janusza

 

gops-inc

MENU


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Untitled Document

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach, zwany dalej Ośrodkiem, jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej Gminy Stare Babice powołaną i działającą na zasadach określonych dla jednostek budżetowych oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy w Starych Babicach Nr VIII/55/91 z dnia 26 kwietnia 1991r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach, przepisów dotyczących pomocy społecznej oraz sektora finansów publicznych.

Terenem działania Ośrodka jest obszar administracyjny Gminy Stare Babice. Siedzibą Ośrodka jest budynek komunalny Gminy Stare Babice, adres: ul. Rynek 21, 05-082 Stare Babice.

Ośrodek jest organizatorem, koordynatorem i wykonawcą zadań określonych w przepisach jako zadania własne gminy i zadania zlecone gminie. Realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach jest pani Alicja Napurka.

Zadania Ośrodka:

Ośrodek realizuje zadania własne oraz zadania zlecone gminie wynikające w szczególności z:

1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
2. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
3. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
4. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
5. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej


 
 

PRZYDATNE LINKI


Gmina Stare Babice

BIP UG Stare Babice

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Urząd Pracy w Błoniu

Pańśtwowy Fundusz Rehabilitacji Niepełnosprawnych

Mazowiecki Urz¹d Wojewódzki

Gazeta Babicka

 

Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach 2016;    webmaster