GOPS
w Starych Babicach
ul. Rynek 21
05-082 Stare Babice
tel./fax. 22 722 90 11


gops@stare-babice.waw.pl

| Start | Aktualności | Promocja zdrowia | Galerie | Kontakt |
Dzisiaj jest wtorek 22 października 2019 r. imieniny Celiny, Hilarego, Janusza

 

gops-inc

MENU


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Untitled Document

UCHWAŁA NR XXXVI/355/14
RADY GMINY STARE BABICE
z dnia 20 marca 2014 r.
w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "h", art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala

Statut
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starych Babicach

DZIAŁ I.
Postanowienia ogólne

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach, zwany dalej "Ośrodkiem" jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej Gminy Stare Babice powołaną i działającą na zasadach określonych dla jednostek budżetowych oraz na podstawie:

1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
2) przepisów dotyczących pomocy społecznej oraz sektora finansów publicznych;
3) ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych;
4) uchwały Rady Gminy w Starych Babicach Nr VIII/55/91 z dnia 26 kwietnia 1991 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach;
5) niniejszego Statutu.

§ 2. Terenem działania Ośrodka jest obszar administracyjny Gminy Stare Babice.

§ 3. Siedziba Ośrodka mieści się w Starych Babicach przy ul. Rynek 21.

§ 4. Ośrodek używa pieczęci prostokątnej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rynek 21, 05-082 Stare Babice.

DZIAŁ II.
Przedmiot działalności

§ 5.

 1. Ośrodek realizuje zadania własne oraz zadania zlecone gminie wynikające w szczególności z
  1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
  2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  3) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
  4) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
  5) ustawy z dnia ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 2. Ośrodek realizuje inne zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin.

§ 6. Zadania Ośrodka obejmują w szczególności:

1) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń;
2) pracę socjalną;
3) prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej;
4) dokonywanie analiz i ocen zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
5) realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
6) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb;
7) wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zespół planowanych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji.

§ 7. Ośrodek współpracuje z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji zadań określonych statutem.

DZIAŁ III.
Zasady finansowania działalności

§ 8.

 1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy określający dochody i wydatki według wymogów klasyfikacji budżetowej.
 2. Środki na utrzymanie Ośrodka oraz na realizację zadań własnych i zleconych pochodzą z budżetu gminy i budżetu państwa.

DZIAŁ IV.
Struktura jednostki

§ 9.

 1. Organem Ośrodka jest Kierownik Ośrodka.
 2. Kierownik Ośrodka kieruje jego działalnością i reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.
 3. Stosunek pracy z Kierownikiem Ośrodka nawiązuje i rozwiązuje Wójt Gminy.
 4. Kierownik składa Radzie Gminy coroczne sprawozdania z działalności Ośrodka za rok ubiegły oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 10.

 1. Kierownik Ośrodka wykonuje powierzone Ośrodkowi zadania przy współudziale podległych pracowników.
 2. W stosunku do pracowników Ośrodka - Kierownik Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy.
 3. Organizację i zasady funkcjonowania Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach ustalony przez Kierownika Ośrodka a zatwierdzony przez Wójta Gminy.

DZIAŁ V.
Postanowienia końcowe

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Babice.
§ 12. Traci moc uchwała Nr XLI/417/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 204, poz. 6233).
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Henryk Kuncewicz

Statut do pobrania (pdf)

 

 

PRZYDATNE LINKI


Gmina Stare Babice

BIP UG Stare Babice

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Urząd Pracy w Błoniu

Pańśtwowy Fundusz Rehabilitacji Niepełnosprawnych

Mazowiecki Urz¹d Wojewódzki

Gazeta Babicka

 

Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach 2016;    webmaster