GOPS
w Starych Babicach
ul. Rynek 21
05-082 Stare Babice
tel./fax. 22 722 90 11


gops@stare-babice.waw.pl

| Start | Aktualno艣ci | Promocja zdrowia | Galerie | Kontakt |
Dzisiaj jest niedziela 20 stycznia 2019 r. imieniny Fabioli, Mi硑, Sebastiana

 

gops-inc

MENU


Ministerstwo Pracy i Polityki Spo艂ecznej

Untitled Document

UCHWA艁A NR XXXVI/355/14
RADY GMINY STARE BABICE
z dnia 20 marca 2014 r.
w sprawie Statutu Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Starych Babicach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "h", art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz膮dzie gminnym (Dz. U z 2013 r., poz. 594 z p贸藕n. zm.) i art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spo艂ecznej (Dz. U z 2013 r., poz. 182 z p贸藕n. zm.) oraz art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2013 r., poz. 885 z p贸藕n. zm.) Rada Gminy uchwala

Statut
Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej
w Starych Babicach

DZIA艁 I.
Postanowienia og贸lne

搂 1. Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Starych Babicach, zwany dalej "O艣rodkiem" jest jednostk膮 organizacyjn膮 pomocy spo艂ecznej Gminy Stare Babice powo艂an膮 i dzia艂aj膮c膮 na zasadach okre艣lonych dla jednostek bud偶etowych oraz na podstawie:

1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
2) przepis贸w dotycz膮cych pomocy spo艂ecznej oraz sektora finans贸w publicznych;
3) ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorz膮dowych;
4) uchwa艂y Rady Gminy w Starych Babicach Nr VIII/55/91 z dnia 26 kwietnia 1991 r. w sprawie utworzenia Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Starych Babicach;
5) niniejszego Statutu.

搂 2. Terenem dzia艂ania O艣rodka jest obszar administracyjny Gminy Stare Babice.

搂 3. Siedziba O艣rodka mie艣ci si臋 w Starych Babicach przy ul. Rynek 21.

搂 4. O艣rodek u偶ywa piecz臋ci prostok膮tnej Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej ul. Rynek 21, 05-082 Stare Babice.

DZIA艁 II.
Przedmiot dzia艂alno艣ci

搂 5.

 1. O艣rodek realizuje zadania w艂asne oraz zadania zlecone gminie wynikaj膮ce w szczeg贸lno艣ci z
  1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz膮dzie gminnym;
  2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo艂ecznej;
  3) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 艣wiadczeniach rodzinnych;
  4) ustawy z dnia 7 wrze艣nia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do aliment贸w;
  5) ustawy z dnia ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast臋pczej.

 2. O艣rodek realizuje inne zadania wynikaj膮ce z rz膮dowych program贸w pomocy spo艂ecznej maj膮cych na celu ochron臋 poziomu 偶ycia os贸b i rodzin.

搂 6. Zadania O艣rodka obejmuj膮 w szczeg贸lno艣ci:

1) przyznawanie i wyp艂acanie przewidzianych ustawami 艣wiadcze艅;
2) prac臋 socjaln膮;
3) prowadzenie i rozw贸j niezb臋dnej infrastruktury socjalnej;
4) dokonywanie analiz i ocen zjawisk rodz膮cych zapotrzebowanie na 艣wiadczenia z pomocy spo艂ecznej;
5) realizacj臋 zada艅 wynikaj膮cych z rozeznanych potrzeb spo艂ecznych;
6) rozwijanie nowych form pomocy spo艂ecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb;
7) wspieranie rodziny prze偶ywaj膮cej trudno艣ci w wype艂nianiu funkcji opieku艅czo-wychowawczych poprzez zesp贸艂 planowanych dzia艂a艅 maj膮cych na celu przywr贸cenie rodzinie zdolno艣ci do wype艂niania tych funkcji.

搂 7. O艣rodek wsp贸艂pracuje z organizacjami spo艂ecznymi i pozarz膮dowymi, ko艣cio艂ami, zwi膮zkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji zada艅 okre艣lonych statutem.

DZIA艁 III.
Zasady finansowania dzia艂alno艣ci

搂 8.

 1. Podstaw膮 gospodarki finansowej O艣rodka jest roczny plan finansowy okre艣laj膮cy dochody i wydatki wed艂ug wymog贸w klasyfikacji bud偶etowej.
 2. 艢rodki na utrzymanie O艣rodka oraz na realizacj臋 zada艅 w艂asnych i zleconych pochodz膮 z bud偶etu gminy i bud偶etu pa艅stwa.

DZIA艁 IV.
Struktura jednostki

搂 9.

 1. Organem O艣rodka jest Kierownik O艣rodka.
 2. Kierownik O艣rodka kieruje jego dzia艂alno艣ci膮 i reprezentuje O艣rodek na zewn膮trz.
 3. Stosunek pracy z Kierownikiem O艣rodka nawi膮zuje i rozwi膮zuje W贸jt Gminy.
 4. Kierownik sk艂ada Radzie Gminy coroczne sprawozdania z dzia艂alno艣ci O艣rodka za rok ubieg艂y oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy spo艂ecznej.

搂 10.

 1. Kierownik O艣rodka wykonuje powierzone O艣rodkowi zadania przy wsp贸艂udziale podleg艂ych pracownik贸w.
 2. W stosunku do pracownik贸w O艣rodka - Kierownik O艣rodka wykonuje czynno艣ci pracodawcy.
 3. Organizacj臋 i zasady funkcjonowania O艣rodka okre艣la Regulamin Organizacyjny Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Starych Babicach ustalony przez Kierownika O艣rodka a zatwierdzony przez W贸jta Gminy.

DZIA艁 V.
Postanowienia ko艅cowe

搂 11. Wykonanie uchwa艂y powierza si臋 W贸jtowi Gminy Stare Babice.
搂 12. Traci moc uchwa艂a Nr XLI/417/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie Statutu Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Starych Babicach (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 204, poz. 6233).
搂 13. Uchwa艂a wchodzi w 偶ycie po up艂ywie 14 dni od dnia og艂oszenia w Dzienniku Urz臋dowym Wojew贸dztwa Mazowieckiego.


Przewodnicz膮cy Rady Gminy
(-) Henryk Kuncewicz

Statut do pobrania (pdf)

 

 

PRZYDATNE LINKI


Gmina Stare Babice

BIP UG Stare Babice

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Urz膮d Pracy w B艂oniu

Pa艅艣twowy Fundusz Rehabilitacji Niepe艂nosprawnych

Mazowiecki Urz¹d Wojewódzki

Gazeta Babicka

 

Gminny o艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Starych Babicach 2016;    webmaster