GOPS
w Starych Babicach
ul. Rynek 21
05-082 Stare Babice
tel./fax. 22 722 90 11


gops@stare-babice.waw.pl

| Start | Aktualno艣ci | Promocja zdrowia | Galerie | Kontakt |
Dzisiaj jest niedziela 20 stycznia 2019 r. imieniny Fabioli, Mi硑, Sebastiana

 

gops-inc

MENU


Ministerstwo Pracy i Polityki Spo艂ecznej

Untitled Document

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

1. PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 7 wrze艣nia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do aliment贸w (Dz. U. z 2009 r., Nr 1 , poz. 7 ze zm.)
 • Ustawa z dn. 25 marca 2011 o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsi臋biorc贸w (Dz. U z 2011 r., Nr 106, poz. 622)
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niekt贸rych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33).
 • Rozporz膮dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie sposobu i trybu post臋powania, sposobu ustalania dochodu oraz wzor贸w wniosku, za艣wiadcze艅 i o艣wiadcze艅 o ustalenie prawa do 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 123, poz. 836)
 • Rozporz膮dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 27 grudnia 2011 zmieniaj膮ce rozporz膮dzenie w sprawie sposobu i trybu post臋powania, sposobu ustalania dochodu oraz wzor贸w wniosku, za艣wiadcze艅 i o艣wiadcze艅 o ustalenie prawa do 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2011r., Nr 298 poz.1770)


2. KTO MO呕E OTRZYMA膯 艢WIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO?

艢wiadczenia z funduszu alimentacyjnego oznaczaj膮 艣wiadczenia pieni臋偶ne wyp艂acane przez organ w艂a艣ciwy wierzyciela osobie uprawnionej na poczet nale偶nego 艣wiadczenia alimentacyjnego, ustalonego na podstawie tytu艂u wykonawczego, kt贸rego egzekucja jest bezskuteczna.

O 艣wiadczenia z funduszu alimentacyjnego mo偶e wyst膮pi膰 osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy.
Bezskuteczno艣膰 egzekucji musi by膰 potwierdzona za艣wiadczeniem organu prowadz膮cego post臋powanie egzekucyjne o bezskuteczno艣ci egzekucji lub o艣wiadczeniem o bezskuteczno艣ci egzekucji aliment贸w zawieraj膮ce informacj臋 o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczno艣ci oraz o dzia艂aniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zas膮dzonych aliment贸w.

Osoba uprawniona oznacza to osob臋 uprawnion膮 do aliment贸w od rodzica na podstawie tytu艂u wykonawczego pochodz膮cego lub zatwierdzonego przez s膮d, je偶eli egzekucja okaza艂a si臋 bezskuteczna.
Bezskuteczno艣膰 egzekucji oznacza egzekucj臋, w wyniku kt贸rej w okresie ostatnich dw贸ch miesi臋cy nie wyegzekwowano pe艂nej nale偶no艣ci z tytu艂u zaleg艂ych i bie偶膮cych zobowi膮za艅 alimentacyjnych.

Za bezskuteczn膮 egzekucj臋 uwa偶a si臋 r贸wnie偶 niemo偶no艣膰 wszcz臋cia lub prowadzenia egzekucji aliment贸w przeciwko d艂u偶nikowi alimentacyjnemu przebywaj膮cemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczeg贸lno艣ci z powodu:

A. braku podstawy prawnej do poj臋cia czynno艣ci zmierzaj膮cych do wykonania tytu艂u wykonawczego w miejscu zamieszkania d艂u偶nika,

B. braku mo偶liwo艣ci wskazania przez osob臋 uprawnion膮 miejsca zamieszkania d艂u偶nika alimentacyjnego za granic膮.

3. OD CZEGO ZALE呕Y PRZYZNANIE 艢WIADCZE艃 Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO?

艢wiadczenia z funduszu alimentacyjnego uzale偶nione s膮 od kryterium dochodowego i przys艂uguj膮 w贸wczas, je偶eli doch贸d rodziny w przeliczeniu na osob臋 w rodzinie nie przekracza miesi臋cznie kwoty 725 z艂.

Przy ustalaniu prawa do funduszu do dochodu rodziny nie wlicza si臋 otrzymanych 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego

W danym okresie zasi艂kowym wykazujemy dochody za rok kalendarzowy poprzedzaj膮cy okres zasi艂kowy.

艢wiadczenia z funduszu alimentacyjnego przys艂uguj膮 osobie uprawnionej do uko艅czenia przez ni膮 18 roku 偶ycia albo w przypadku gdy uczy si臋 w szkole lub szkole wy偶szej do uko艅czenia przez ni膮 25 roku 偶ycia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci - bezterminowo.


4. 艢WIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NIE PRZYS艁UGUJ膭, JE呕ELI OSOBA UPRAWNIONA:

 • zosta艂a umieszczona w instytucji zapewniaj膮cej ca艂odobowe utrzymanie albo w pieczy zast臋pczej;
 • zawar艂a zwi膮zek ma艂偶e艅ski.

5. WYSOKO艢膯 艢WIADCZE艃 Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

艢wiadczenia z funduszu alimentacyjnego przys艂uguj膮 w wysoko艣ci bie偶膮co ustalonych aliment贸w, jednak偶e nie wy偶szej ni偶 500 z艂.


6. JAK S膭 WYP艁ACANE 艢WIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO?

艢wiadczenia z funduszu alimentacyjnego wyp艂aca si臋 w okresach miesi臋cznych.

 • Ustalenie prawa do 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp艂ata nast臋puj膮 odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.
 • Prawo do 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego ustala si臋 na okres 艣wiadczeniowy pocz膮wszy od miesi膮ca, w kt贸rym wp艂yn膮艂 wniosek do organu w艂a艣ciwego wierzyciela, nie wcze艣niej ni偶 od pocz膮tku okresu 艣wiadczeniowego do ko艅ca tego okresu.
 • W przypadku utraty wa偶no艣ci orzeczenia o znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci i uzyskania ponownego orzeczenia o znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci, stanowi膮cego kontynuacj臋 poprzedniego orzeczenia, prawo do 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego ustala si臋 od pierwszego dnia miesi膮ca nast臋puj膮cego po miesi膮cu, w kt贸rym up艂yn膮艂 termin wa偶no艣ci poprzedniego orzeczenia, je偶eli osoba z艂o偶y艂a wniosek o ustalenie prawa do 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego w terminie 3 miesi臋cy od dnia ponownego wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci.
 • W przypadku, gdy osoba ubiegaj膮ca si臋 o 艣wiadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres 艣wiadczeniowy z艂o偶y wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego oraz wyp艂ata 艣wiadcze艅 przys艂uguj膮cych za miesi膮c pa藕dziernik nast臋puje do dnia 31 pa藕dziernika.
 • W przypadku, gdy osoba ubiegaj膮ca si臋 o 艣wiadczenia na nowy okres 艣wiadczeniowy z艂o偶y wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 wrze艣nia do dnia 31 pa藕dziernika, ustalenie prawa do 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego oraz wyp艂ata 艣wiadcze艅 przys艂uguj膮cych za miesi膮c pa藕dziernik nast臋puje do dnia 30 listopada.

7. WYMAGANE DOKUMENTY

Do wniosku nale偶y do艂膮czy膰 odpowiednio:
I. Dokumenty dotycz膮ce osoby ubiegaj膮cej si臋/osoby wychowuj膮cej dziecko uprawnione do pobierania 艣wiadcze艅 z funduszu alimentacyjnego:

1. Potwierdzenie to偶samo艣ci i miejsca zamieszkania

- kopia dowodu osobistego/ aktualne potwierdzenie zameldowania sta艂ego/czasowego (za艣wiadczenie takie wa偶ne jest 2 miesi膮ce od daty wydania),

2. Stan cywilny wnioskodawcy (w przypadku osoby pe艂noletniej ubiegaj膮cej si臋 o zaliczk臋 - stan cywilny osoby, przez kt贸r膮 jest wychowywana):
- kawaler/panna - brak dokumentu
- 偶onaty/zam臋偶na - dow贸d osobisty
- separacja - prawomocny wyrok s膮du orzekaj膮cy separacj臋
- rozwiedziony/a - prawomocny wyrok s膮du orzekaj膮cy rozw贸d lub odpis aktu ma艂偶e艅stwa z adnotacj膮 o rozwodzie
- wdowa/wdowiec- akt zgonu ma艂偶onka

3. Doch贸d:
DOKUMENTY/O艢WIADCZENIA POTWIERDZAJ膭CE WYSOKO艢膯 DOCHODU NALE呕Y Z艁O呕Y膯 DLA KA呕DEGO PE艁NOLETNIEGO CZ艁ONKA RODZINY INDYWIDUALNIE

a. Rozliczenie podlegaj膮ce opodatkowaniu na zasadach okre艣lonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os贸b fizycznych
 • za艣wiadczenia z urz臋du skarbowego albo o艣wiadczenia pod rygorem odpowiedzialno艣ci karnej za sk艂adanie fa艂szywych zezna艅 cz艂onk贸w rodziny o dochodzie podlegaj膮cym opodatkowaniu na zasadach okre艣lonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os贸b fizycznych osi膮gni臋tym w roku kalendarzowym poprzedzaj膮cym okres 艣wiadczeniowy (w przypadku ma艂偶e艅stw oddzielne za艣wiadczenia oraz o艣wiadczenia)
 • za艣wiadczenia albo o艣wiadczenia cz艂onk贸w rodziny pod rygorem odpowiedzialno艣ci karnej za sk艂adanie fa艂szywych zezna艅 zawieraj膮ce informacj臋 o wysoko艣ci sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzaj膮cym okres 艣wiadczeniowy
 • o艣wiadczenia cz艂onk贸w rodziny o dochodzie niepodlegaj膮cym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od os贸b fizycznych osi膮gni臋tym w roku kalendarzowym poprzedzaj膮cym okres 艣wiadczeniowy

b. Dzia艂alno艣膰 gospodarcza (dotyczy os贸b, kt贸re taki doch贸d uzyskiwa艂y):

 • o艣wiadczenia cz艂onk贸w rodziny rozliczaj膮cych si臋 na podstawie przepis贸w o zrycza艂towanym podatku dochodowym od niekt贸rych przychod贸w osi膮ganych przez osoby fizyczne o dochodzie osi膮gni臋tym w roku kalendarzowym poprzedzaj膮cym okres 艣wiadczeniowy)

c. Gospodarstwo rolne (dotyczy os贸b, kt贸re taki doch贸d uzyskiwa艂y)

 • za艣wiadczenie w艂a艣ciwego organu gminy, nakaz p艂atniczy albo o艣wiadczenie o wielko艣ci gospodarstwa rolnego wyra偶onej w hektarach przeliczeniowych og贸lnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzaj膮cym okres 艣wiadczeniowy

4. Inne dane
a. Alimenty 艣wiadczone na rzecz innych os贸b/zas膮dzone na rzecz os贸b w rodzinie w roku kalendarzowym poprzedzaj膮cym okres zasi艂kowy nale偶y potwierdzi膰 poni偶szymi dokumentami:

 • W przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzyma艂a aliment贸w albo otrzyma艂a je w wysoko艣ci ni偶szej od ustalonej w wyroku s膮du, ugodzie s膮dowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
 • odpis podlegaj膮cego wykonaniu orzeczenia s膮du zas膮dzaj膮cego alimenty na rzecz os贸b w rodzinie lub poza rodzin膮 lub odpis protoko艂u posiedzenia zawieraj膮cego tre艣膰 ugody s膮dowej,
  lub odpis zatwierdzonej przez s膮d ugody zawartej przed mediatorem, zobowi膮zuj膮cych do aliment贸w na rzecz os贸b w rodzinie lub poza rodzin膮
 • przekazy lub przelewy pieni臋偶ne dokumentuj膮ce wysoko艣膰 zap艂aconych aliment贸w, je偶eli cz艂onkowie rodziny s膮 zobowi膮zani wyrokiem s膮du, ugod膮 s膮dow膮 lub ugod膮 zawart膮 przed mediatorem do ich p艂acenia na rzecz osoby spoza rodziny
 • za艣wiadczenie organu prowadz膮cego post臋powanie egzekucyjne o ca艂kowitej lub cz臋艣ciowej bezskuteczno艣ci egzekucji aliment贸w, a tak偶e o wysoko艣ci wyegzekwowanych aliment贸w, lub
 • informacj臋 w艂a艣ciwego s膮du lub w艂a艣ciwej instytucji o podj臋ciu przez osob臋 uprawnion膮 czynno艣ci zwi膮zanych z wykonaniem tytu艂u wykonawczego za granic膮 albo o niepodj臋ciu tych czynno艣ci, w szczeg贸lno艣ci w zwi膮zku z brakiem podstawy prawnej do ich podj臋cia lub brakiem mo偶liwo艣ci wskazania przez osob臋 uprawnion膮 miejsca zamieszkania d艂u偶nika alimentacyjnego za granic膮, je偶eli d艂u偶nik zamieszkuje za granic膮,

b. za艣wiadczenie organu prowadz膮cego post臋powanie egzekucyjne o bezskuteczno艣ci egzekucji aliment贸w zawieraj膮ce informacj臋 o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczno艣ci oraz o dzia艂aniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zas膮dzonych aliment贸w albo o艣wiadczenie o bezskuteczno艣ci egzekucji aliment贸w

c. Doch贸d utracony (oznacza utrat臋 dochodu spowodowan膮: uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, utrat膮 prawa do zasi艂ku lub stypendium dla bezrobotnych, utrat膮 zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, utrat膮 zasi艂ku przedemerytalnego lub 艣wiadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego 艣wiadczenia kompensacyjnego, a tak偶e emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyj膮tkiem rent przyznanych rolnikom w zwi膮zku z przekazaniem lub dzier偶aw膮 gospodarstwa rolnego, wyrejestrowaniem pozarolniczej dzia艂alno艣ci gospodarczej, utrat膮 zasi艂ku chorobowego, 艣wiadczenia rehabilitacyjnego lub zasi艂ku macierzy艅skiego, przys艂uguj膮cych po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej)

 • dokument okre艣laj膮cy dat臋 utraty dochodu oraz miesi臋czn膮 wysoko艣膰 utraconego dochodu (np. 艣wiadectwo pracy, decyzja o wyrejestrowaniu dzia艂alno艣ci gospodarczej oraz PIT adekwatny do osi膮gni臋tych dochod贸w za rok bazowy lub za艣wiadczenie)

d. Uzyskanie dochodu (oznacza uzyskanie dochodu spowodowane: zako艅czeniem urlopu wychowawczego, uzyskaniem prawa do zasi艂ku dla bezrobotnych lub stypendium, uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem zasi艂ku przedemerytalnego lub 艣wiadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego 艣wiadczenia kompensacyjnego, a tak偶e emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyj膮tkiem rent przyznanych rolnikom w zwi膮zku z przekazaniem lub dzier偶aw膮 gospodarstwa rolnego, rozpocz臋ciem pozarolniczej dzia艂alno艣ci gospodarczej, uzyskaniem zasi艂ku chorobowego, 艣wiadczenia rehabilitacyjnego lub zasi艂ku macierzy艅skiego, przys艂uguj膮cych po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej)

 • Uzyskanie dochodu w roku kalendarzowym poprzedzaj膮cym okres zasi艂kowy:
 • dokument okre艣laj膮cy wysoko艣膰 dochodu uzyskanego przez cz艂onka rodziny oraz liczb臋 miesi臋cy lub okres, w kt贸rych doch贸d by艂 osi膮gany (np. umowa o prac臋 oraz PIT 11)
 • Uzyskanie dochodu po roku kalendarzowym poprzedzaj膮cym okres zasi艂kowy:
 • dokument okre艣laj膮cy wysoko艣膰 dochodu uzyskanego przez cz艂onka rodziny z miesi膮ca nast臋puj膮cego po miesi膮cu, w kt贸rym doch贸d zosta艂 osi膮gni臋ty - za艣wiadczenie

II. Dokumenty dotycz膮ce osoby uprawnionej (dziecka, na kt贸re wnioskodawca ubiega si臋 o 艣wiadczenie):

 • skr贸cony odpis aktu urodzenia lub zupe艂ny akt urodzenia

Je艣li dziecko jest niepe艂nosprawne:

 • orzeczenie o niepe艂nosprawno艣ci lub o znacznym stopniu niepe艂nosprawno艣ci dziecka
  o za艣wiadczenia ze szko艂y/szko艂y wy偶szej lub o艣wiadczenia pod rygorem odpowiedzialno艣ci karnej za sk艂adanie fa艂szywych zezna艅 o kontynuacji nauki w roku szkolnym lub o艣wiadczenia pod rygorem odpowiedzialno艣ci karnej za sk艂adanie fa艂szywych zezna艅 o kontynuacji nauki w roku akademickim, w kt贸rym b臋d膮 pobierane 艣wiadczenia z funduszu alimentacyjnego

UWAGA!
W o艣wiadczeniach, kt贸re sk艂ada si臋 pod rygorem odpowiedzialno艣ci karnej za sk艂adanie fa艂szywych zezna艅 wnioskodawca winien zawrze膰 klauzul臋 nast臋puj膮cej tre艣ci: "Jestem 艣wiadomy odpowiedzialno艣ci karnej za z艂o偶enie fa艂szywego o艣wiadczenia."

pobierz ca艂o艣膰 (pdf)


 


 
 

PRZYDATNE LINKI


Gmina Stare Babice

BIP UG Stare Babice

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Urz膮d Pracy w B艂oniu

Pa艅艣twowy Fundusz Rehabilitacji Niepe艂nosprawnych

Mazowiecki Urz¹d Wojewódzki

Gazeta Babicka

 

Gminny o艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Starych Babicach 2016;    webmaster