GOPS
w Starych Babicach
ul. Rynek 21
05-082 Stare Babice
tel./fax. 22 722 90 11


gops@stare-babice.waw.pl

| Start | Aktualności | Promocja zdrowia | Galerie | Kontakt |
Dzisiaj jest wtorek 22 października 2019 r. imieniny Celiny, Hilarego, Janusza

 

gops-inc

MENU


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Untitled Document

04.02.2016

Świadczenia rodzinne

Świadczeniami rodzinnymi wynikającymi z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych są:

1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego:

 1. dodatek z tytułu urodzenia dziecka;
 2. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
 3. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka;
 4. dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
 5. dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
 6. dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego;
 7. dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania;

2. jedorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;

3. świadczenie rodzicielskie;

4. świadczenia opiekuńcze:

 1. zasiłek pielęgnacyjny;
 2. świadczenie pielęgnacyjne;
 3. specjalny zasiłek opiekuńczy.

Nowe kryteria dochodowe

W okresie od 1 listopada 2015 r. do 31 października 2016 r. prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na podstawie dochodu uzyskanego przez rodzinę w roku kalendarzowym 2014.

Od 1 listopada 2015 r. do 31 października 2016 r. wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania zasiłku rodzinnego wynosi 674,00 zł,
a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne - 764,00 zł.

Wysokość świadczeń rodzinnych od 1 listopada 2015 r.:

 • z tytułu urodzenia dziecka

1.000,00 zł na jedno dziecko

(Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka przysługuje matce, ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód netto rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł miesięcznie).

szczegóły i wykaz dokumentów

 • z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
400,00 zł miesięcznie
 • z tytułu samotnego wychowywania dziecka
185,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370,00 zł na wszystkie dzieci
 • z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
90,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego
 • z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia i 100,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia
 • z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
100,00 zł na dziecko
 • z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wynosi
105,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

63,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej

 • Zasiłek pielęgnacyjny
153,00 zł miesięcznie
 • Świadczenie pielęgnacyjne
1200,00 zł miesięcznie (od stycznia 2015 r. )
1300,00 zł miesięcznie (od stycznia 2016 r.)
 • Specjalny zasiłek opiekuńczy
  (objęty kryterium dochodowym w wysokości 764, 00 zł na osobę w rodzinie)
520,00 zł miesięcznie
 • świadczenie rodzicielskie
  (dla matek bez prawa do urlopu macierzyńskiego)
1000,00 zł miesięcznie przez 52 tygodnie od urodzenia dziecka

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;

 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy oraz szkoła wojskowa lub inna zapewniająca nieodpłatnie pełne utrzymanie) lub w rodzinie zastępczej;

 • osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

 • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;

 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba, że:
  -- rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
  -- ojciec dziecka jest nieznany;
  -- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;

 • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

 • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba, że przepisy unijne mówią inaczej.
Dokumenty jakie należy dołączyć do wniosku zależą od rodzaju zasiłku, o który będziemy się ubiegać i od sytuacji życiowej osoby występującej o świadczenie.

 

Więcej informacji uzyskają Państwo w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Starych Babicach w godzinach pracy Ośrodka:

poniedziałek - od 8.00 do 17.00
wtorek - czwartek - od 8.00 do 16.00
piątek od 8.00 do 15.00

lub
pod numerem telefonu:
(22) 722-90-11


 


 

PRZYDATNE LINKI


Gmina Stare Babice

BIP UG Stare Babice

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Urząd Pracy w Błoniu

Pańśtwowy Fundusz Rehabilitacji Niepełnosprawnych

Mazowiecki Urz¹d Wojewódzki

Gazeta Babicka

 

Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach 2016;    webmaster