W dniu 27 maja 2014 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. W ramach programu wprowadzona została Karta Dużej Rodziny, jako dokument zapewniający specjalne uprawnienia rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci bez względu na dochód w rodzinie.

Program zastąpiła ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, która jest realizowana przez GOPS.

 Karta przyznawana jest na wniosek członka rodziny wielodzietnej, który spełnia kryteria do jej otrzymania i wydawana bezpłatnie. Jest dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej.

Podstawą do otrzymania karty jest złożenie wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny do GOPS w Starych Babicach, do Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych.                                

Do prowadzenia postępowania i przyznania KDR w imieniu Wójta Gminy Stare Babice Dyrektor GOPS oraz pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych otrzymali odpowiednie upoważnienia.