Ustalanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu przysługują w wysokości bieżąco zasądzonej kwoty alimentów, nie więcej niż 500,00 zł.

Podstawa prawna – ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej

    - do ukończenia 18 roku życia albo,

    - w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia

    - w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności –                    bezterminowo.

Osoby uprawnione do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

to osoby uprawnione do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd (tj. wyroku lub ugody), jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00 zł.

 

Komu NIE przysługują Świadczenia Alimentacyjne

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

    - została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

    - zawarła związek małżeński.

Osoby korzystające ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie są uprawnione do pobierania alimentów zarówno od dłużnika jak i od komornika sądowego.

W przypadku gdy osoba uprawniona do świadczeń z funduszu alimentacyjnego otrzymała              w tym samym czasie alimenty od komornika sądowego bądź od dłużnika, wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego są nienależnie pobrane i podlegają zwrotowi wraz              z odsetkami.

 

Dodatkowe informacje

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, są obowiązani do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie organu wypłacającego świadczenia.

Pobierz plik (załącznik_do_Funduszu_Alimentacyjnego.pdf)Załącznik[Załącznik]56 kB

DJ-JQUERYMONSTER PLUGIN DEBUG INFORMATION

1. onBeforeCompileHead event START

2. JDocument::_scripts array before cleaning and ordering toggle data

3. JDocument::_styleSheets array before cleaning and ordering toggle data

4. jQuery script removed /media/jui/js/jquery.min.js

5. jQuery noConflict script removed /media/jui/js/jquery-noconflict.js

6. jQuery UI script removed /media/jui/js/jquery.ui.core.min.js

7. jQuery UI script removed /media/jui/js/jquery.ui.sortable.min.js

8. JDocument::_scripts array after cleaning and ordering toggle data

9. JDocument::_styleSheets array after cleaning and ordering toggle data

10. onBeforeCompileHead event END

11. onAfterRender event START

12. DJHOLDER_JQUERY replaced directly in the body of JResponse //ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8/jquery.js

13. DJHOLDER_NOCONFLICT replaced directly in the body of JResponse /plugins/system/djjquerymonster/assets/jquery.noconflict.js

14. DJHOLDER_JQUERYUI replaced directly in the body of JResponse //ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.8/jquery-ui.js

15. DJHOLDER_CSS replaced directly in the body of JResponse //ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.8/themes/base/jquery-ui.css

16. onAfterRender event END