Ustalanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu przysługują w wysokości bieżąco zasądzonej kwoty alimentów, nie więcej niż 500,00 zł.

Podstawa prawna – ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej

    - do ukończenia 18 roku życia albo,

    - w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia

    - w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności –                    bezterminowo.

Osoby uprawnione do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

to osoby uprawnione do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd (tj. wyroku lub ugody), jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00 zł.

 

Komu NIE przysługują Świadczenia Alimentacyjne

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

    - została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

    - zawarła związek małżeński.

Osoby korzystające ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie są uprawnione do pobierania alimentów zarówno od dłużnika jak i od komornika sądowego.

W przypadku gdy osoba uprawniona do świadczeń z funduszu alimentacyjnego otrzymała              w tym samym czasie alimenty od komornika sądowego bądź od dłużnika, wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego są nienależnie pobrane i podlegają zwrotowi wraz              z odsetkami.

 

Dodatkowe informacje

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, są obowiązani do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie organu wypłacającego świadczenia.

Załączniki:
Pobierz plik (załącznik do Funduszu Alimentacyjnego.pdf)Załącznik[Załącznik]56 kB