1.  Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

2. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi                          i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

3.   Zadania pomocy społecznej:

 • Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
 • Zadaniem pomocy społecznej jest przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
 • Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.
 • Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.

4.   Obowiązek współdziałania

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania                        w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Świadczeniami, realizowanymi przez Ośrodek w 2018 r. były:  

I.     świadczenia pieniężne:

1.     finansowane z budżetu państwa:

1)     zasiłek stały;

2)     zasiłek okresowy;

3)     zasiłek rodzinny z dodatkami;

4)     jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka;

5)     świadczenia rodzicielskie;

6)     świadczenie wychowawcze;

7)     jednorazowe świadczenie wynikające z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r.                         o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;

8)     jednorazowe świadczenie wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów                z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”;

9)     świadczenia z funduszu alimentacyjnego;

10) świadczenia opiekuńcze:

a)     świadczenie pielęgnacyjne;

b)     zasiłek pielęgnacyjny;

c)     specjalny zasiłek opiekuńczy;

d)     zasiłek dla opiekuna;

2.     finansowane z budżetu gminy:

1)     zasiłek celowy;

2)     specjalny zasiłek celowy;

3)     zasiłek okresowy;

4)     zasiłek celowy przyznany osobie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego;

II.   świadczenia niepieniężne:

 • praca socjalna;
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne;
 • składki na ubezpieczenie społeczne;
 • pomoc rzeczowa;
 • sprawienie pogrzebu;
 • poradnictwo specjalistyczne;
 • interwencja kryzysowa;
 • schronienie;
 • usługi opiekuńcze;
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze;
 • posiłek;
 • niezbędne ubranie;
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej;
 • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych.