KLAUZULA INFORMACYJNA

DLA KLIENTÓW DZIAŁU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W STARYCH BABICACH 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą 05-082 Stare Babice, ul. Rynek 21 (zwany dalej GOPS), w imieniu którego działa Dyrektor GOPS.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                 

lub pocztą na adres:    

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Rynek 21

05-082 Stare Babice

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b Ogólnego Rozporządzenia, ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym oraz przepisów szczególnych m. in.:
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
 • ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
 • inne ……………………………………………………..……………………………..

      

 • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach prawa, zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przepisami prawa jest obligatoryjne.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

                                                                     ……………………………………………

                                                                                     (data i czytelny podpis)