„Wszystko co dobre, nie ma żadnego związku z przemocą”. Martin Luther King

Przemoc – temat bez dna, różne definicje, obrazy, zdarzenia, książki, ulotki, informacje, ale kiedy mówimy o przemocy to zawsze mówimy o przewadze jednej ze stron.

Przemoc zawsze jest intencjonalna, czyli wymaga robienia tego, czego chce osoba dominująca, przeważająca w danej relacji, najczęściej rodzinnej, ale nie tylko.

Ktoś sądzi, że wie co jest dla drugiego dobre lub daje sobie prawo do decydowania w jego imieniu. Jest przy tym, „święcie” przekonany, że ten drugi powinien mu się „bezwzględnie” podporządkować i zaspokoić jego „jedynie słuszne” życzenia. Mając najlepsze intencje, chce spowodować, by było tak, jak on chce.

Nieważne jest tu stanowisko drugiej osoby, jej zdanie, chęci i potrzeby – ma być tak, jak on sobie życzy i „to już”, „natychmiast”, „bez dyskusji i gadania”.

Możemy w tym miejscu zadać sobie pytanie: czym jest przemoc?

 • Przemoc jest intencjonalna (osoba, która ją stosuje zawsze zmierza do jakiegoś celu).
 • Przemoc przyczynia się do naruszenia praw i dóbr drugiego człowieka.
 • Przemoc powoduje szkody fizyczne i psychiczne.
 • Przemoc wyróżnia się zdecydowaną przewagą jednej ze stron.
 • Przemoc jest procesem – zawsze eskaluje.
 • Przemoc ma tendencję do powtarzania się.
 • Przemoc jest nagradzająca dla sprawcy.
 • Przemoc nie jest niezależna od człowieka.
 • Odpowiedzialny za przemoc jest zawsze sprawca, niezależnie od tego co czyni

            osoba doznająca przemocy.

Przemoc domowa to zjawisko rozpowszechnione na całym świecie. Jak podaje Rada Europy jedna na pięć kobiet codziennie staje się ofiarą przemocy. Rada Europy oszacowała także, iż blisko 25% kobiet doświadczyło przemocy fizycznej, 10% przemocy seksualnej z użyciem siły, a sprawcą w obu przypadkach była osoba z bliskiego otoczenia.

Przemocy w rodzinie najczęściej doświadczają kobiety (70%) oraz dzieci do lat 13 (20%), mężczyźni (10%). Natomiast sprawcami przemocy są głównie mężczyźni (96%), będący często pod wpływem alkoholu.

Osoba, będąca ofiarą przemocy jest często bezradna w swoich działaniach, chciałoby się powiedzieć, że „przyzwyczaiła się” do przemocy, poddała się: już nawet nie ucieka, bo i tak wraca. Wciąż jeszcze ma nadzieję, że wszystko „się ułoży”, wróci do normy, że sprawca przemocy się zmieni. Wielu trudności przysparza psychologiczne uzależnienie od sprawcy przemocy. Okazuje się, że np. osoba poszkodowana nie ma własnego mieszkania, nie ma osobnego konta w banku, pieniędzy, a np. dodatkowo ma jeszcze zadłużenie. Przerażająca jest często dla osoby poszkodowanej wizja nauki od podstaw załatwiania wielu codziennych spraw, od których została odcięta przed wielu laty. Wreszcie np. przy rozstaniu pojawiłaby się konieczność zabrania dzieci i być może zmiany im szkół, czego one często nie chcą.

Jednak coraz częściej daje się zauważyć, że: PRZEMOCY mówimy – NIE!

                                                                         PRZEMOCY mówimy – STOP!

Osoba, która doświadcza przemocy w rodzinie lub jest jej świadkiem zobowiązana jest do poinformowania odpowiednich służb.

Stop przemocy mówi rodzina, sąsiedzi. Stop przemocy mówią coraz częściej osoby, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie. Same zdobywają się na odwagę, żeby zgłosić swoją sytuację do odpowiednich służb, które wchodzą w skład  Zespołu Interdyscyplinarnego, czy grup roboczych, by te wszczęły procedurę „Niebieskie Karty” (NK).

W skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy                w rodzinie w Starych Babicach, powołanego Zarządzeniem Nr 5/2019 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 8 stycznia 2019 r., a zmienionym Zarządzeniem Nr 68/2021 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 11 marca 2021 r. wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych.

Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych                w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Procedura ta nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą!

Niebieska Karta – A zawiera podstawowe informacje o osobach, które zostały dotknięte przemocą oraz pozostałe informacje, także dotyczące osoby, która tą przemoc stosuje.

Niebieska Karta – B otrzymuje osoba dotknięta przemocą w rodzinie, lub w przypadku przemocy wobec dziecka – rodzic, opiekun prawny lub faktyczny, osoba, która zgłosiła podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie. Formularz B jest dokumentem dla osób pokrzywdzonych, zawierającym definicję przemocy, praw człowieka, informację o miejscach gdzie można uzyskać pomoc. Formularza B nie przekazuje się osobie podejrzanej                             o stosowanie przemocy w rodzinie.

Na posiedzenie grupy roboczej lub zespołu interdyscyplinarnego, zaprasza się osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że doznaje przemocy w rodzinie. Na tym posiedzeniu dokonuje się analizy sytuacji rodzinnej oraz wypełnia formularz Niebieska Karta – C.

Niebieska Karta – D członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej wypełniają w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.

Coraz częstszym zjawiskiem jest doświadczanie przemocy przez dzieci najczęściej ze strony rodziców lub opiekunów. Ma to wiele negatywnych konsekwencji dla dziecka – zaburza jego rozwój umysłowy, emocjonalny i społeczny, a skutki doświadczanej traumy  trwają latami. Pomoc w takiej sytuacji wymaga szczególnie zdecydowanego i jednocześnie wyważonego działania wszystkich osób, które dowiedziały się o niej lub podejrzewają jej występowanie.

Wśród form przemocy wobec dzieci najczęściej wyróżniamy:

 • Przemoc fizyczną
 • Przemoc psychiczną
 • Przemoc seksualną
 • Zaniedbanie.

W sytuacji przemocy wobec dziecka, połączenie kompetencji szkoły, poradni specjalistycznej, służby zdrowia, ośrodka pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, organizacji pozarządowych, policji, prokuratury, sądu, podnosi skuteczność udzielanej pomocy. W szczególności daje możliwość kompleksowej oceny sytuacji dziecka i jego rodziny, szybszego i adekwatnego zareagowania oraz dalszego monitorowania i ewaluowania skuteczności podjętych działań tak, by zapewnić dziecku i jego rodzinie odpowiednią pomoc oraz stworzyć warunki do dalszego prawidłowego rozwoju.

Mieszkańcy Gminy Stare Babice mogą skorzystać z pomocy następujących specjalistów oraz instytucji:

 • Pan Jacek Urbaniak – specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą 05-082 Stare Babice, ul. Rynek 21

dyżur we wtorki od 16:45 do 19:45, (pierwsze piętro, pok. 41),

nr tel. 22 722 04 93 –  w godzinach pełnienia dyżuru

 • Pan Jerzy Pietrzak – specjalista terapii uzależnień, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

z siedzibą 05-082 Stare Babice, ul. Rynek 21

dyżur w środy od 14:30 do 16:30 i w soboty od 12:00 do 14:00, (pierwsze piętro, pok. 41)

nr tel. 22 722 04 93 –  w godzinach pełnienia dyżuru

 • Pani Agnieszka Kik-Głowacz – psycholog o specjalności psychologia kliniczna i zdrowia

dyżur w poniedziałki od 11:30 do 17:30, (pierwsze piętro, pok. 41),

zapisy pod nr tel. 601-938-288

 • Nieodpłatna pomoc prawna

zapisy pod nr tel: 22/733-72-83

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą 05-082 Stare Babice, ul. Rynek 21 w godzinach pracy:

poniedziałek od 8.00 do 17.00

wtorek – czwartek od 8.00 do 16.00

piątek od 8.00 do 15.00

nr tel. 22 722 90 11

 • Komenda Powiatowej Policji w Starych Babicach

z siedzibą 05-082 Stare Babice, ul. Warszawska 272

nr tel. 22 752 80 00

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

z siedzibą 05-850 Ożarów, ul. Poznańska 129

nr tel. 22 733 72 50

 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

infolinia 800 12 00 02 czynna przez całą dobę.

 • Centrum Rozwoju Twojego Potencjału TOGO, które powstało w strukturach Warszawskiego Szpitala dla Dzieci.

Jest to Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży (I poziom referencyjny), który oferuje m.in.: bezpłatne konsultacje                z psychoterapeutą, psychologiem oraz terapeutą środowiskowym dla osób uczących się do 21 r. ż.

Udziela porad stacjonarnych, jak i prowadzonych za pośrednictwem środków teleinformatycznych.

Posiada dwie lokalizacje:

- przy al. Wyzwolenia 6 (Śródmieście) nr tel. 501 408 407

- przy ul. Przykoszarowej 16 (Białołęka) nr tel. 501 408 409

W obu lokalizacjach zapisy odbywają się w godzinach od 8:00 do 19:00

 

Z uwagi na obecny stan pandemii zawsze prosimy najpierw o kontakt telefoniczny.

 

Aktualności

Informacja

18-05-2022 Aktualności

Obywatele Ukrainy w Gminie Stare Babice mogą skorzystać również z bezpłatnej pomocy psychologicznej Катерина Шух - психолог для дорослих та дітей з України Записа...

Informacja

18-05-2022 GOPS

Obywatelowi Ukrainy, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest ...

Informacja

14-05-2022 Aktualności

Szanowni Państwo, obowiązuje nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z dział...

Informacja

06-05-2022 Aktualności

Gmina Stare Babice przystąpiła do realizacji dwóch programów finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego: Opieka wytchnieniowa, który będzie realizowany po raz trzeci oraz Asystent osobist...

Ogólnopolski Program Profilaktycznych Badań USG - Nie nowotworom u dzieci w Gminie Stare Babice 28 i 29 kwietnia 2022 roku

13-04-2022 GOPS

Ogólnopolski Program Profilaktycznych Badań USG - Nie nowotworom u dzieci w Gminie Stare Babice 28 i 29 kwietnia 2022 roku - POBIERZ INFORMACJĘ   ...

Pomoc dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów

13-04-2022 GOPS

Pomoc dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów - POBIERZ INFORMACJĘ ...

Ogłoszenie

15-03-2022 Aktualności

W Ochotniczej Straży Pożrnej w Starych Babicach, ul. Wieruchowska 5 - jest nadal dostępny punkt wydawania żywności i pomocy rzeczowej dla uchodźców z Ukrainy, nr tel. 601 990 679 Od poniedziałku 14 mar...

Zaproszenie

15-03-2022 GOPS

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Klubu Seniora „Nadzieja” w dniu 22 marca 2022 roku (we wtorek) o godz. 16.30 w Klubie Mieszkańca w Szkole Podstawowej w Starych Babicach ul. Polna 40. Temat sp...

Ogłoszenie

07-03-2022 GOPS

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Gminie Stare Babice zostały przyznane środki w formie dotacji celowej na realizację w 2022 r. wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w wyso...

Ogłoszenie

19-02-2022 Aktualności

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy na dyżur ekspertów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Babicach ul. Rynek 21, w terminach: 24.02.2022 r. (czwartek) w godz. 9.00...

Ważna informacja!

14-01-2022 GOPS

Szanowni Państwo, od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych obsługuje świadczenia 500+ oraz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy 500+ Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. ...

Dodatek Osłonowy 2021

12-01-2022 GOPS

Z dniem 4 stycznia 2022 roku weszła w życie ustawa z dnia 17.12.2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1)  ...

Program Usług Teleopiekuńczych dla Mieszkańców Gminy Stare Babice

03-01-2022 GOPS

Gmina Stare Babice przystąpiła do realizacji „Programu Usług Teleopiekuńczych dla Mieszkańców Gminy Stare Babice” (dalej „Program”), zgodnie z podpisaną umową nr POS/000027/07/D z dnia 30 listopada 2...

Życzenia

24-12-2021 GOPS

WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU" NA LATA 2019-2023

15-12-2021 GOPS

WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU" NA LATA 2019-2023 dane za 2021 rok Plakat do pobrania

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ!

06-12-2021 GOPS

Rodzina to silnik umożliwiający podbój świata, a zarazem bunkier, w którym można się schronić. (Maxime Chattam) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim zaprasza na szkolenie PRIDE dla kandyda...

Zaproszenie

03-11-2021 Seniorzy

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Klubu Seniora „Nadzieja” w dniu 9 listopada 2021 roku (we wtorek) o godz. 16.30 w Klubie Mieszkańca, w Szkole Podstawowej w Starych Babicach ul. Polna 40 Spotk...

Lepiej zapobiegać niż leczyć

08-10-2021 Aktualności

Miesiąc październik – to Miesiąc Świadomości Raka Piersi, w którym obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi, najczęściej diagnozowanym nowotworem u kobiet. Powiedzenie „lepiej zapobiegać ...

Komunikat

04-10-2021 Aktualności

Mieszkańców Gminy Stare Babice w przedziale wiekowym od 65 lat do 75 lat zapraszamy  na szczepienia do NZOZ Medicor – Centrum Zdrowia Izabela Zawada–Drynkowska z punktem szczepień w Borzęcinie Dużym ul. War...

Spotkania Klubu Seniora "Nadzieja"

04-10-2021 Seniorzy

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Klubu Seniora „Nadzieja” w dniu 12 października 2021 roku (we wtorek) o godz. 16.30 w budynku Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 21 (w sali konferencyjne...

Wydawanie żywności dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach. Podprogram 2020 Wrzesień 2021 r.

27-09-2021 Pomoc Społeczna

 WYDAWANIE ŻYWNOŚCI       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach informuje, iż w dniach               ...

Ogłoszenie

20-09-2021 Rodzina

Od 1 lipca 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje rządowy program „Dobry Start”. Beneficjenci 300+ mogą składać wniosek o ustalenie prawa do świadczenia jedynie w formie elektronicznej m. in. n...

Spotkania Klubu Seniora "Nadzieja"

01-09-2021 Seniorzy

Spotkania Klubu Seniora „Nadzieja” we wrześniu   Serdecznie zapraszamy na spotkanie Klubu Seniora „Nadzieja” w dniu 7 września (we wtorek) o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice p...

Ogólnopolski Program Profilaktyczny Badań Ultrasonograficznych pod nazwą "NIE Nowotworom u dzieci"

31-08-2021 Aktualności

Ogólnopolski Program Profilaktycznych Badań Ultrasonograficznych „NIE nowotworom u dzieci”   Fundacja Ronalda McDonalda prowadzi profilaktyczne badania USG  dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. Info...

Karta Dużej Rodziny - Aplikacja mObywatel

22-07-2021 Rodzina

Aplikacja mObywatel mKDR  w  mObywatel Od 9 czerwca 2021 r. możliwe jest wyświetlanie Karty Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel. Aplikacja mKDR została zamknięta z końcem czerwca 2021 r. Karta Dużej R...

Komunikat

20-07-2021 Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach w związku z realizacją „Programu opieki wytchnieniowej”- edycja 2021 poszukuje osoby do świadczenia usług opieki wytchnieniowej dla rodziny. Osoby zainte...

Nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów

16-07-2021 Aktualności

Nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka – Gminny Komisarz Spisowy w Starych Babicach na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o nar...

Spotkania Klubu Seniora "Nadzieja"

02-07-2021 Seniorzy

Spotkanie Klubu Seniora „Nadzieja”   6 lipca 2021 roku (we wtorek) o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 21 odbędzie się  spotkanie Klubu Seniora „Nadzieja”. Na p...

Spotkanie Klubu Seniora „Nadzieja”

24-06-2021 Seniorzy

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Klubu Seniora „Nadzieja”, które odbędzie 1 lipca 2021 roku(w czwartek) o godz. 10.30 w budynku Urzędu Gminy przy ul. Rynek 21 (sala konferencyjna, pierwsze piętro budynku), pros...

Program „Dobry Start” na nowych zasadach

18-06-2021 Rodzina

Program „Dobry Start” na nowych zasadach Od 1 lipca 2021 r. realizatorem rządowego programu „Dobry start” będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych 15 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządz...

Program "Opieka wytchnieniowa"

15-06-2021 Aktualności

Gmina Stare Babice przystąpiła po raz drugi (pierwszy raz był w 2020 roku) do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021. Zgodnie z uchwałą Nr XXIX/303/2021 Rady Gminy Stare Babice z d...