„Wszystko co dobre, nie ma żadnego związku z przemocą”. Martin Luther King

Przemoc – temat bez dna, różne definicje, obrazy, zdarzenia, książki, ulotki, informacje, ale kiedy mówimy o przemocy to zawsze mówimy o przewadze jednej ze stron.

Przemoc zawsze jest intencjonalna, czyli wymaga robienia tego, czego chce osoba dominująca, przeważająca w danej relacji, najczęściej rodzinnej, ale nie tylko.

Ktoś sądzi, że wie co jest dla drugiego dobre lub daje sobie prawo do decydowania w jego imieniu. Jest przy tym, „święcie” przekonany, że ten drugi powinien mu się „bezwzględnie” podporządkować i zaspokoić jego „jedynie słuszne” życzenia. Mając najlepsze intencje, chce spowodować, by było tak, jak on chce.

Nieważne jest tu stanowisko drugiej osoby, jej zdanie, chęci i potrzeby – ma być tak, jak on sobie życzy i „to już”, „natychmiast”, „bez dyskusji i gadania”.

Możemy w tym miejscu zadać sobie pytanie: czym jest przemoc?

 • Przemoc jest intencjonalna (osoba, która ją stosuje zawsze zmierza do jakiegoś celu).
 • Przemoc przyczynia się do naruszenia praw i dóbr drugiego człowieka.
 • Przemoc powoduje szkody fizyczne i psychiczne.
 • Przemoc wyróżnia się zdecydowaną przewagą jednej ze stron.
 • Przemoc jest procesem – zawsze eskaluje.
 • Przemoc ma tendencję do powtarzania się.
 • Przemoc jest nagradzająca dla sprawcy.
 • Przemoc nie jest niezależna od człowieka.
 • Odpowiedzialny za przemoc jest zawsze sprawca, niezależnie od tego co czyni

            osoba doznająca przemocy.

Przemoc domowa to zjawisko rozpowszechnione na całym świecie. Jak podaje Rada Europy jedna na pięć kobiet codziennie staje się ofiarą przemocy. Rada Europy oszacowała także, iż blisko 25% kobiet doświadczyło przemocy fizycznej, 10% przemocy seksualnej z użyciem siły, a sprawcą w obu przypadkach była osoba z bliskiego otoczenia.

Przemocy w rodzinie najczęściej doświadczają kobiety (70%) oraz dzieci do lat 13 (20%), mężczyźni (10%). Natomiast sprawcami przemocy są głównie mężczyźni (96%), będący często pod wpływem alkoholu.

Osoba, będąca ofiarą przemocy jest często bezradna w swoich działaniach, chciałoby się powiedzieć, że „przyzwyczaiła się” do przemocy, poddała się: już nawet nie ucieka, bo i tak wraca. Wciąż jeszcze ma nadzieję, że wszystko „się ułoży”, wróci do normy, że sprawca przemocy się zmieni. Wielu trudności przysparza psychologiczne uzależnienie od sprawcy przemocy. Okazuje się, że np. osoba poszkodowana nie ma własnego mieszkania, nie ma osobnego konta w banku, pieniędzy, a np. dodatkowo ma jeszcze zadłużenie. Przerażająca jest często dla osoby poszkodowanej wizja nauki od podstaw załatwiania wielu codziennych spraw, od których została odcięta przed wielu laty. Wreszcie np. przy rozstaniu pojawiłaby się konieczność zabrania dzieci i być może zmiany im szkół, czego one często nie chcą.

Jednak coraz częściej daje się zauważyć, że: PRZEMOCY mówimy – NIE!

                                                                         PRZEMOCY mówimy – STOP!

Osoba, która doświadcza przemocy w rodzinie lub jest jej świadkiem zobowiązana jest do poinformowania odpowiednich służb.

Stop przemocy mówi rodzina, sąsiedzi. Stop przemocy mówią coraz częściej osoby, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie. Same zdobywają się na odwagę, żeby zgłosić swoją sytuację do odpowiednich służb, które wchodzą w skład  Zespołu Interdyscyplinarnego, czy grup roboczych, by te wszczęły procedurę „Niebieskie Karty” (NK).

W skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy                w rodzinie w Starych Babicach, powołanego Zarządzeniem Nr 5/2019 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 8 stycznia 2019 r., a zmienionym Zarządzeniem Nr 68/2021 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 11 marca 2021 r. wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych.

Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych                w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Procedura ta nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą!

Niebieska Karta – A zawiera podstawowe informacje o osobach, które zostały dotknięte przemocą oraz pozostałe informacje, także dotyczące osoby, która tą przemoc stosuje.

Niebieska Karta – B otrzymuje osoba dotknięta przemocą w rodzinie, lub w przypadku przemocy wobec dziecka – rodzic, opiekun prawny lub faktyczny, osoba, która zgłosiła podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie. Formularz B jest dokumentem dla osób pokrzywdzonych, zawierającym definicję przemocy, praw człowieka, informację o miejscach gdzie można uzyskać pomoc. Formularza B nie przekazuje się osobie podejrzanej                             o stosowanie przemocy w rodzinie.

Na posiedzenie grupy roboczej lub zespołu interdyscyplinarnego, zaprasza się osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że doznaje przemocy w rodzinie. Na tym posiedzeniu dokonuje się analizy sytuacji rodzinnej oraz wypełnia formularz Niebieska Karta – C.

Niebieska Karta – D członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej wypełniają w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.

Coraz częstszym zjawiskiem jest doświadczanie przemocy przez dzieci najczęściej ze strony rodziców lub opiekunów. Ma to wiele negatywnych konsekwencji dla dziecka – zaburza jego rozwój umysłowy, emocjonalny i społeczny, a skutki doświadczanej traumy  trwają latami. Pomoc w takiej sytuacji wymaga szczególnie zdecydowanego i jednocześnie wyważonego działania wszystkich osób, które dowiedziały się o niej lub podejrzewają jej występowanie.

Wśród form przemocy wobec dzieci najczęściej wyróżniamy:

 • Przemoc fizyczną
 • Przemoc psychiczną
 • Przemoc seksualną
 • Zaniedbanie.

W sytuacji przemocy wobec dziecka, połączenie kompetencji szkoły, poradni specjalistycznej, służby zdrowia, ośrodka pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, organizacji pozarządowych, policji, prokuratury, sądu, podnosi skuteczność udzielanej pomocy. W szczególności daje możliwość kompleksowej oceny sytuacji dziecka i jego rodziny, szybszego i adekwatnego zareagowania oraz dalszego monitorowania i ewaluowania skuteczności podjętych działań tak, by zapewnić dziecku i jego rodzinie odpowiednią pomoc oraz stworzyć warunki do dalszego prawidłowego rozwoju.

Mieszkańcy Gminy Stare Babice mogą skorzystać z pomocy następujących specjalistów oraz instytucji:

 • Pan Jacek Urbaniak – specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą 05-082 Stare Babice, ul. Rynek 21

dyżur we wtorki od 16:45 do 19:45, (pierwsze piętro, pok. 41),

nr tel. 22 722 04 93 –  w godzinach pełnienia dyżuru

 • Pan Jerzy Pietrzak – specjalista terapii uzależnień, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

z siedzibą 05-082 Stare Babice, ul. Rynek 21

dyżur w środy od 14:30 do 16:30 i w soboty od 12:00 do 14:00, (pierwsze piętro, pok. 41)

nr tel. 22 722 04 93 –  w godzinach pełnienia dyżuru

 • Pani Agnieszka Kik-Głowacz – psycholog o specjalności psychologia kliniczna i zdrowia

dyżur w poniedziałki od 11:30 do 17:30, (pierwsze piętro, pok. 41),

zapisy pod nr tel. 601-938-288

 • Nieodpłatna pomoc prawna

zapisy pod nr tel: 22/733-72-83

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą 05-082 Stare Babice, ul. Rynek 21 w godzinach pracy:

poniedziałek od 8.00 do 17.00

wtorek – czwartek od 8.00 do 16.00

piątek od 8.00 do 15.00

nr tel. 22 722 90 11

 • Komenda Powiatowej Policji w Starych Babicach

z siedzibą 05-082 Stare Babice, ul. Warszawska 272

nr tel. 22 752 80 00

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

z siedzibą 05-850 Ożarów, ul. Poznańska 129

nr tel. 22 733 72 50

 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

infolinia 800 12 00 02 czynna przez całą dobę.

 • Centrum Rozwoju Twojego Potencjału TOGO, które powstało w strukturach Warszawskiego Szpitala dla Dzieci.

Jest to Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży (I poziom referencyjny), który oferuje m.in.: bezpłatne konsultacje                z psychoterapeutą, psychologiem oraz terapeutą środowiskowym dla osób uczących się do 21 r. ż.

Udziela porad stacjonarnych, jak i prowadzonych za pośrednictwem środków teleinformatycznych.

Posiada dwie lokalizacje:

- przy al. Wyzwolenia 6 (Śródmieście) nr tel. 501 408 407

- przy ul. Przykoszarowej 16 (Białołęka) nr tel. 501 408 409

W obu lokalizacjach zapisy odbywają się w godzinach od 8:00 do 19:00

 

Z uwagi na obecny stan pandemii zawsze prosimy najpierw o kontakt telefoniczny.

 

Aktualności

Program "Opieka wytchnieniowa"

22-02-2024 Aktualności

Gmina Stare Babice przystąpiła w 2024 roku do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego ze ...

Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"

20-02-2024 Aktualności

Gmina Stare Babice przystąpiła kolejny raz w 2024 roku do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”  dla Jednostek Samorządu Terytorial...

"Profilaktyka i rehabilitacja Seniorów"

28-11-2023 GOPS

Serdecznie zapraszamy uczestników Klubu Seniora "Nadzieja" we wtorek 5 grudnia 2023 r. na wykład pn. "Profilaktyka i rehabilitacja Seniorów" Informacja do pobrania...

ZUS dla Seniorów - Bezpiecznie, Zdrowo, Bezgotówkowo

31-10-2023 Aktualności

7 listopada 2023 r. (wtorek) w godz. od 9.00 do 12.00 - kampania informacyjna pn. ZUS dla Seniorów - Bezpiecznie, Zdrowo, Bezgotówkowo - ZAPRASZAMY (sala konferencyjna Urzędu Gminy Starte Babice, ul. Ry...

Ogłoszenie

22-10-2023 Aktualności

W związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu opału z dowozem dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach wysłanym w dniu 12 października 2023 roku do 4 podmiotów – ofertę w wyznac...

Klub Seniora „Nadzieja"

07-09-2023 Seniorzy

Klub Seniora „Nadzieja” serdecznie zaprasza po gorących wakacjach na spotkanie Klubu we wtorek 12 września 2023 r. o godz. 16.30 w Klubie Mieszkańca w Starych Babicach (mieszczącym się w Szko...

Zaproszenie Beneficjentów do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

01-09-2023 Aktualności

Gmina Stare Babice, zgodnie z uchwałą nr LXI/669/2023 Rady Gminy Stare Babice z dnia 31 sierpnia 2023 r. przystąpiła do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty ...

Realizacja w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Babicach w 2023 roku Programu "Opieka wytchnieniowa" i Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

04-04-2023 GOPS

Gmina Stare Babice w 2023 roku przystąpiła do realizacji dwóch programów finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego pn. „Opieka wytchnieniowa”, który będzie realizowany w naszej gminie po raz czwart...

Informacja

08-03-2023 GOPS

Gmina Stare Babice w 2023 roku przystąpiła do realizacji dwóch programów finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego pn. „Opieka wytchnieniowa”, który będzie realizowany po raz czwarty oraz Prog...

Informacje - Dodatek Węglowy

01-11-2022 Aktualności

ZBIERAMY INFORMACJE  I SZACUJEMY POTRZEBY DOTYCZĄCE ZAKUPU WĘGLA PO PREFERENCYJNYCH CENACH W poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo mieszkańców oraz chcąc ułatwić mieszkańcom Gminy Stare Babice zak...

Bezpłatne badania mammograficzne

17-10-2022 Aktualności

Zapraszamy mieszkanki gminy Stare Babice na bezpłatne badania mammograficzne. Od lat październik jest miesiącem szczególnej intensyfikacji działań na rzecz zwiększenia wykrywalności i wyleczalności tego najczę...

Zaproszenie na spotkanie Klubu Seniora

07-10-2022 Aktualności

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Klubu Seniora "Nadzieja" we wtorek 11 października 2022 roku o godz. 16.30 w Klubie Mieszkańca, który mieści się w Szkole Podstawowej w Starych Babicach, ul. Po...

Dodatek dla gospodarstw domowych

22-09-2022 GOPS

Dodatek dla gospodarstw domowych W związku z wejściem w życie z dniem 21 września 2022 roku ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł...

Informacja o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego

18-09-2022 Aktualności

INFORMACJA o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków  o wypłatę dodatku węglowego Na podstawie art. 3 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym ...

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM I ZASIŁEK SZKOLNY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

02-09-2022 GOPS

Zgodnie z: ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.) ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z pó...

DODATEK  WĘGLOWY - Informacja

23-08-2022 GOPS

Dodatek węglowy, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692), to wsparcie w wysokości 3 000 zł dla gospodarstw domowych, których głównym źródł...

Zmiany w przepisach dotyczących świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

18-08-2022 GOPS

Pomagasz Obywatelom z Ukrainy w lipcuTu uwaga! Jeśli składasz wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, za okres, który obejmuje 1 lipca 2022 r. (dzień wejści...

Świadczenie wychowawcze 500+ od 2022 roku

29-07-2022 Aktualności

Świadczenie wychowawcze 500+ od 2022 roku Świadczenie wychowawcze można otrzymać na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Świadczenie 500+ przysługuje niezależnie od dochodów. Przypominamy Państwu, ...

Opaski telemedyczne dla Seniorów

21-07-2022 Seniorzy

Opaski telemedyczne dla Seniorów w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” 20 lipca w Urzędzie Gminy Stare Babice odbyło się spotkanie z seniorami z gminy Stare Babice, którego tematem były Opaski telemedy...

Informacja

18-05-2022 Aktualności

Obywatele Ukrainy w Gminie Stare Babice mogą skorzystać również z bezpłatnej pomocy psychologicznej Катерина Шух - психолог для дорослих та дітей з України Записа...

Informacja

18-05-2022 GOPS

Obywatelowi Ukrainy, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest ...

Informacja

14-05-2022 Aktualności

Szanowni Państwo, obowiązuje nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z dział...

Informacja

06-05-2022 Aktualności

Gmina Stare Babice przystąpiła do realizacji dwóch programów finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego: Opieka wytchnieniowa, który będzie realizowany po raz trzeci oraz Asystent osobist...

Ogólnopolski Program Profilaktycznych Badań USG - Nie nowotworom u dzieci w Gminie Stare Babice 28 i 29 kwietnia 2022 roku

13-04-2022 GOPS

Ogólnopolski Program Profilaktycznych Badań USG - Nie nowotworom u dzieci w Gminie Stare Babice 28 i 29 kwietnia 2022 roku - POBIERZ INFORMACJĘ   ...

Pomoc dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów

13-04-2022 GOPS

Pomoc dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów - POBIERZ INFORMACJĘ ...

Ogłoszenie

15-03-2022 Aktualności

W Ochotniczej Straży Pożrnej w Starych Babicach, ul. Wieruchowska 5 - jest nadal dostępny punkt wydawania żywności i pomocy rzeczowej dla uchodźców z Ukrainy, nr tel. 601 990 679 Od poniedziałku 14 mar...

Zaproszenie

15-03-2022 GOPS

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Klubu Seniora „Nadzieja” w dniu 22 marca 2022 roku (we wtorek) o godz. 16.30 w Klubie Mieszkańca w Szkole Podstawowej w Starych Babicach ul. Polna 40. Temat sp...

Ogłoszenie

07-03-2022 GOPS

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Gminie Stare Babice zostały przyznane środki w formie dotacji celowej na realizację w 2022 r. wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w wyso...

Ogłoszenie

19-02-2022 Aktualności

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy na dyżur ekspertów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Babicach ul. Rynek 21, w terminach: 24.02.2022 r. (czwartek) w godz. 9.00...

Ważna informacja!

14-01-2022 GOPS

Szanowni Państwo, od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych obsługuje świadczenia 500+ oraz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy 500+ Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. ...