W dniach 20 i 23 kwietnia 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach wydał 6642,75 kg żywności dla najbardziej potrzebujących podopiecznych.                Ze względu na pandemię koronawirusa w dostarczeniu żywności pomogli żołnierze                  65. Batalionu Lekkiej Piechoty.

Łącznie żywność otrzymało 255 osób. Radość obdarowanych była ogromna.

Była to już 21 akcja dystrybucji żywności przez Pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ). Jest to krajowy program operacyjny współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu                         o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, zwanego rozp. FEAD.

PO PŻ jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (FEAD) i ze środków krajowych (budżet państwa) w podziale 85% i 15%. Instytucją zarządzającą w systemie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest Minister Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji, określonej:

  • przesłankami art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, który mówi, że pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej;
  • wymaganym kryterium dochodowym do przyznania pomocy w ramach PO PŻ:
  • dla osoby samotnej, której dochód nie przekracza kwoty – 1402 zł, zwanym „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”,
  • dla osoby w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty – 1056 zł, zwanej dalej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka oraz Dyrektor GOPS w Starych Babicach składają serdeczne podziękowania dla Pana Pułkownika Jana Deręgowskiego Dowódcy                    6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz Żołnierzom 65. Batalionu Lekkiej Piechoty za pomoc w dostarczeniu paczek w dniach 20 i 23 kwietnia 2020 r., Koordynatorce dystrybucji żywności Marzenie Magdziak oraz pracownikom socjalnym GOPS za pomoc                w przygotowaniu paczek, jak również Inspektorowi ds. Zarządzania Kryzysowego, Obronnych  i Obrony Cywilnej Urzędu Gminy Stare Babice za pomoc organizacyjną.

  

1

2