Drukuj

Odsłony: 155

Mieszkańców Gminy Stare Babice w przedziale wiekowym od 65 lat do 75 lat zapraszamy  na szczepienia do NZOZ Medicor – Centrum Zdrowia Izabela Zawada–Drynkowska z punktem szczepień w Borzęcinie Dużym ul. Warszawska 818, nr tel. 22 752 08 28, gdzie jest realizowany „Program bezpłatnych szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stare Babice powyżej 65 roku życia”.

Mieszkańców w wieku 75 + zapraszamy do Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ARNICA” w Starych Babicach, ul. Rynek 10; nr tel. 22 100 32 35, gdzie też będą mogli bezpłatnie się zaszczepić.

CM ARNICA z siedzibą w Starych Babicach, przy ul. Rynek 10 - wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym w porozumieniu z NFZ uruchomiło w dniu dzisiejszym punkt szczepień przeciw grypie dla:

1. osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie

2. osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym

3. osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium

4. nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, oraz inne osoby zatrudnione w uczelni

5. studenci i doktoranci uczestniczący, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, w zajęciach z udziałem pacjentów

6. osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne zgodnie z właściwością wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego

7. osoby zatrudnione lub wykonujące obowiązki w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 794 i 803) lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy

8. Pacjenci:

a) zakładu opiekuńczo-leczniczego,

b) zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego,

c) hospicjum stacjonarnego lub domowego,

d) oddziału medycyny paliatywnej

9. osoby przebywające w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy

10. osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

11. funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze

12. Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

13. osoby urodzone nie później niż w 1946 r.

W związku z tym zapraszamy wszystkich pracowników:

Do zgłaszania się do nas w celu umówienia na bezpłatne szczepienie przeciw grypie.

Szczepienia odbywają się w środy w godzinach od 8:00 do 17:00