Dostępność cyfrowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stare Babice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://gops-starebabice.pl/
Data publikacji strony internetowej: 2019-12-01.
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2019-12-01.
Deklarację sporządzono na podstawie umowy 073.44.2019 zawartej w dniu 10.10.2019 r. Strona zgodna z WCAG 2.0.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o Kontakt z Koordynatorem dostępności Panią  Agnieszką Mandes pod nr tel. 22 752 83 85 wew. 231

lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stare Babice ma wspólne wejście główne z Referatami Urzędu Gminy znajdującymi się w budynku komunalnym Urzędu Gminy przy ul. Rynek 21. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. Przy wejściu głównym do budynku nie ma schodów. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej znajduje się na 1 piętrze. Do siedziby Ośrodka prowadzą schody, obok schodów znajduje się platforma dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Do budynku i siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Na parterze i pierwszym piętrze budynku znajdują się ogólnodostępne toalety, toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na pierwszym piętrze.

Przed budynkiem zlokalizowany jest parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.