Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach, zwany dalej Ośrodkiem, jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej Gminy Stare Babice powołaną i działającą na zasadach określonych dla jednostek budżetowych oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy w Starych Babicach Nr VIII/55/91 z dnia 26 kwietnia 1991 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach, przepisów dotyczących pomocy społecznej oraz sektora finansów publicznych.

Terenem działania Ośrodka jest obszar administracyjny Gminy Stare Babice. Siedzibą Ośrodka jest budynek komunalny Gminy Stare Babice, adres: ul. Rynek 21, 05-082 Stare Babice.

Ośrodek jest organizatorem, koordynatorem i wykonawcą zadań określonych w przepisach jako zadania własne gminy i zadania zlecone gminie.

Misją Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach  jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców gminy poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające w szczególności z:

 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
 • ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 • ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 • ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
 • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 • ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
 • ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
 • Statutu GOPS i Regulaminu Organizacyjnego.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Babicach zatrudnieni są:.

Alicja Napurka – Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dział Pomocy Środowiskowej – nr tel. (22) 722-90-11 wew. 230

 • Marzena Magdziak – Główny specjalista pracy socjalnej
  m.magdziak@gops-starebabice.pl
 • Bożena Marczak – Starszy specjalista pracy socjalnej  
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Małgorzata Kozubal – Starszy specjalista pracy socjalnej  
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Anna Filipczak – Specjalista pracy socjalnej 
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Tomasz Trzcianko - Pracownik socjalny  
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych – nr tel. (22) 752-83-85 wew. 231

 • Agnieszka Toporek – Główny specjalista ds. świadczeń rodzinnych                                       i alimentacyjnych
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Agnieszka Mandes – Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Monika Biernacka  – Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych
  m.biernackaTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Samodzielne stanowiska pracy:

 • Anna Sobkiewicz - Główny specjalista ds. administracyjno-kadrowych                                                                                                                         Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Anna Bargiel - Asystent rodziny nr tel. (22) 722 90 11 wew. 230      

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inspektor Ochrony Danych - Aneta Porębska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator do spraw dostępności - Agnieszka Mandes

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

adres do korespondencji:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Rynek 21

05-082 Stare Babice

nr tel. 22 752 83 85  wew. 231