Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach, zwany dalej Ośrodkiem, jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej Gminy Stare Babice powołaną i działającą na zasadach określonych dla jednostek budżetowych oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy w Starych Babicach Nr VIII/55/91 z dnia 26 kwietnia 1991r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach, przepisów dotyczących pomocy społecznej oraz sektora finansów publicznych.

Terenem działania Ośrodka jest obszar administracyjny Gminy Stare Babice. Siedzibą Ośrodka jest budynek komunalny Gminy Stare Babice, adres: ul. Rynek 21, 05-082 Stare Babice.

Ośrodek jest organizatorem, koordynatorem i wykonawcą zadań określonych w przepisach jako zadania własne gminy i zadania zlecone gminie.

Misją Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach  jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców gminy poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające w szczególności z:

 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
 • ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 • ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 • ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
 • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 • ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Babicach zatrudnieni są:

 1. Dział Pomocy Środowiskowej:
 • Główny specjalista pracy socjalnej – Marzena Magdziak
 • Starszy specjalista pracy socjalnej – Iwona Kowalska
 • Starszy specjalista pracy socjalnej – Bożena Marczak
 • Starszy specjalista pracy socjalnej – Małgorzata Kozubal
 • Starszy pracownik socjalny – Anna Filipczak
 1. Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych:
 • Główny specjalista ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – Agnieszka Toporek
 • Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – Agnieszka Mandes
 • Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – Monika Biernacka
 • Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – Janina Jakóbiak
 • Samodzielne stanowiska pracy:
 • Główny specjalista ds. administracyjnych – Anna Sobkiewicz
 • Asystent rodziny – Tomasz Trzcianko

Dyrektorem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach jest Alicja Napurka.